Git命令记录

JS
JS
試毅-思伟
1、设置代理
git config --global http.proxy 'http://127.0.0.1:8087'
2、删除代理
git config --global --unset http.proxy
3、查看代理
git config --global --get http.proxy
4、取消SSL认证
git config --global http.sslVerify false
已标记关键词 清除标记
相关推荐
实付 9.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值